OBCHODNÉ PODMIENKY

. 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov .

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi “kupujúcim” a predávajúcim: Lenka Křupalová, Ohrada 1065, 75501 Vsetín, Česká republika, IČO: 03257801, fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia (ďalej len “predávajúci”).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.fufo.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Predávajúci má sídlo v Českej republike, práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa preto riadia právnou úpravou Českej republiky a českým Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku predávajúcemu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie email odoslaný na emailovú adresu predávajúceho – shop@fufo.sk, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno, adresa, kontakt, príp. IČO) a zoznam a množstvo objednaného tovaru z ponuky predávajúceho.

. 2. Objednávka .

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných údajov – celé meno, adresa, telefonné číslo alebo emailová adresa, v prípade firmy firemné údaje.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

. 3. Storno objednávky .

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby jej expedovania bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo alebo emailová adresa)
* kupujúci v minulosti nezaplatil za objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar, alebo materiál použitý na jeho výrobu,  sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena; v prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kupujúceho okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe; v prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

. 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) .

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode  4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady na adresu predávajúceho a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
– tovar nesmie byť použitý
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, zašle predávajúci kupujúcemu platbu za tovar prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

. 5. Cenové podmienky .

5.1 Predávajúci nie je plátcom DPH.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: CZK a EUR

5.4  Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.

. 6. Poštovné a balné .

6.1 Predávajúci zasiela tovar vždy DOPORUČENE Českou poštou.

6.2. Cena poštovného a balného sa odvíja od veľkosti zásielky.

6.3. Cena poštovného a balného v rámci Českej republiky je 70 Kč za “doporučenou zásilku” a 120 Kč za “doporučený balíček”.

6.4. Cena poštovného a balného na Slovensko je 4,80 eur za “doporučenou zásilku” a 6,50 eur za “doporučený balíček”.

. 7. Podmienky a možnosť platby za tovar .

7.1 Platbu za tovar uskutoční kupujúci na základe vystavenej faktúry vopred, a to bankovým prevodom.

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

. 8. Dodacie podmienky .

8.1 Dodacia lehota je 7-21 pracovných dní, no dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Českej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho zaplatením jeho kúpnej ceny a jeho prevzatím.

8.5 Tovar dodáva predávajúci na území Českej a Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňuje predávajúci na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Nedoručené zásielky

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho (nesprávna adresa, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.), odošle predávajúci zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Lehota na odpoveď na túto výzvu je 7 dní od odoslania správy.

2.2.  Ak zákazník predávajúceho požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtuje si predávajúci k celkovej cene zásielky druhý raz cenu dopravy takú, aká bola pri prvom odoslaní. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude doúčtovaná suma podľa sposobu dodania.

. 9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok .

9.1 Reklamačné podmienky sa riadia podľa českých právnych úprav, a to podľa Občianského a Obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

/podľa Obchodního zákoníku pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov/.

9.2 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou kontaktovať Českou obchodní inspekci ako jeden z možných subjektov mimosúdneho riešenia sporu. Pre riešenie sporu dohodou nás môžete kontaktovať na shop@fufo.sk . V prípade záujmu o súdne riešenie sporu a pre spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnickou osobou, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Českej republike.

9.3 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody Zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 15.00 hod.

9.4 Ku každému tovaru zakúpenému na internetovej stránke www.fufo.sk  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

9.6. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianského zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Zákazník si uplatňuje reklamáciu zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho, v ktorom uvedie reklamovaný výrobok a dôvod reklamácie, spolu zo zaslaním reklamovaného výrobku a záručného dokladu (faktúry) na nižšie uvedenú adresu.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Lenka Křupalová

Ohrada 1065

75501 Vsetín

Česká republika

. 10. Ochrana osobných dát .

10.1 Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobné dáta kupujúceho predávajúci chráni pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytne tretiemu subjektu kontaktné informácie kupujúceho a údaje o jeho nákupoch.

10.2 Používaním tohto internetového obchodu predávajúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Predávajúci:

Lenka Křupalová
Ohrada 1065
75501 Vsetín

Česká republika
IČO: 03257801

(MěÚ Vsetín OŽÚVS/3409/2014)
nie je plátcom DPH

. e-mail: shop@fufo.sk
. telefón: +420 732 841 007